ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2022 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΘΗΝΑ

ΤΚ 15233

Τηλ. 210-6878809-13, 210-6878982

Email: ioa@ioa.org.gr                                                                 

                                                                                                                        Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2022

                                                                                                                        Αρ. πρωτ.: 109

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2022           

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (εφεξής «ΔΟΑ») εκδίδει την παρούσα προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, επί τη βάσει της οποίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση του έργου «Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων για τους  μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, έτους 2022», χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

1.1.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξασφάλιση διαμονής για τους  μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΔΟΑ, για το έτος 2022, μέσω κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία.

1.2. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι  χιλιάδων Ευρώ (120.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον φόρου διαμονής.

Η ΔΟΑ διατηρεί το δικαίωμα  προαίρεσης   για αύξηση του οικονομικού αντικειμένου που αφορά τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες με τους ίδιους οικονομικούς όρους και μέχρι του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (180.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον φόρου διαμονής.  Το ως άνω δικαίωμα θα ασκείται από την ΔΟΑ με μονομερή απόφασή του αρμοδίου οργάνου της, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον ανάδοχο .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των ειδικότερων  τεχνικών προδιαφραφών της σύμβασης, δίδεται στο Παράρτημα 1 , το οποίο επισυνάπτεται μετά της Παρούσας, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ειδικά ορισθείσα από την ΔΟΑ Επιτροπή και η ανάθεση της σύμβασης του Έργου, θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της  ΔΟΑ, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η ΔΟΑ ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα τυχόν παράτασης του  ως άνω συμβατικού χρόνου μέχρι την πλήρη απορρόφηση του  οικονομικού αντικειμένου, με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Το ως άνω δικαίωμα θα ασκείται από την αναθέτουσα αρχή με μονομερή απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως στον ανάδοχο.

 

3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν Προσφορά, αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής, σε έντυπη μορφή και εντός σφραγισμένου φακέλου, μέχρι Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στα γραφεία της ΔΟΑ, Λεωφ. Δ. Βικέλα 52, 15233 Χαλάνδρι (3ος η όροφος).

3.2. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΔΟΑ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω: i) Επιτόπιας παράδοσης στα γραφέια της ΔΟΑ., επί της οδού Βικέλα αρ. 52, Χαλάνδρι (3ος όροφος) Ii) ΕΛΤΑ iii) Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier). Εάν η προσφορά υποβληθεί με τους παραπάνω δύο τρόπους, θα παραληφθεί μόνο εάν φτάσει στα γραφεία της ΔΟΑ μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η ΔΟΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου προσφοράς ή για το περιεχόμενό του.

 

 4.ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

5.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioa@ioa.org.gr έως τις 27 Απριλίου 2022 και θα απαντηθούν συγκεντρωτικά το αργότερο έως την 29η Απριλίου 2022 με ανάρτηση του σχετικού αρχείου στον ιστότοπο της ΔΟΑ. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών

 

6.ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

 

 

7.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης), εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

 

8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΔΟΑ ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης για την ανάληψη του Έργου,  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία κλπ)  και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ΔΟΑ μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της ΔΟΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

 

10.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

10.1.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500 €)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι και 5 Οκτωβρίου 2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η ΔΟΑ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  10.2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, υπολογιζομένου και του χρόνου που τυχόν δοθεί από την ΔΟΑ για συμπλήρωση, αποσαφήνιση κλπ των εγγράφων της προσφοράς δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια ότι δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ΔΟΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης στ) στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι έχουν προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο  πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή δεν αποδειχθεί από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, περιλαμβανομένων και συμπληρωματικών εγγράφων που τυχόν ζητηθούν από την ΔΟΑ, η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων απαιτήσεων των κριτιρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 12 και 13 της παρούσας.

 

 

11.ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

11.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέαας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ήβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ήγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

 

11.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι παραπάνω  υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

 

11.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορεάς σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

δ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

ε) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

11.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

 

12.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, ήτοι υπηρεσίες κράτησης σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά ή οικεία  μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση, άδεια  ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

 

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά στην  τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον  δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο συναφές  και ανάλογο με αυτό του παρόντος  διαγωνισμού, ήτοι υπηρεσίες που αφορούν την εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων, προϋπολογισμού τουλάχιστον σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η καθεμιά εξ αυτών.

   14.ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

14.1.ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας , να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η ΔΟΑ ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της ΔΟΑ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

 

14.2.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η ΔΟΑ ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού.

 

15.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει την ένδειξη: Προς την ΔΟΑ για την με αριθμ. Πρωτ. 109/18.4.2022 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Εξασφάλιση διαμονής σε δωμάτια ξενοδοχείων των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα της Δ.Ο.Α., για το έτος 2022»

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:

α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας πρόσκλησης δικαιολογητικά συμμετοχής -έγγραφα τεχνικής προσφοράς και

β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 17  της παρούσας πρόσκλησης

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και εντός των τιθέμενων προθεσμιών.

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους (ειδικούς και γενικούς) της πρόσκλησης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι στην  περίπτωση  που κατά τα στάδια αποσφραγίσεων  πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του προσφέροντος, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο αποσφράγισης  που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 

 1. 16. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:

1.Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην παρούσα

2.Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον  προσφέροντα ή από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους  του προσφέροντος, που θα έχει ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία της προσφοράς, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 1. I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 2. II. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προς ανάθεση έργου.

III. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

 1. IV. Δεν υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Δ.Ο.Α. δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο,
 2. V. Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

VI.Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως συνέπεια την πρόωρη καταγγελία της, την καταβολή αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

VII. Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

VIII. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,

Στην περίπτωση υποβολής οικονομικής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας υποβάλλεται και ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα παραπάνω

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, συνταγμένη έως τρεις μήνες πριν την υποβολή της ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους  θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον ως άνω Οργανισμό.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους.

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του .

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, στα οποία ο προσφέρων είναι ασφαλισμένος από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ.Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους

 

 1. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους:
 2. i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
 3. ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

 1. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του.

Ειδικότερα προσκομίζονται:

 1. i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 2. ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα).

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων, γα την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

 

10.Υπογεγραμμένος Κατάλογος των κυριοτέρων παρόμοιων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά στη συμβατική αξία, τη χρονική περίοδο και το είδος του νομικού προσώπου. Ως «παρόμοιες» συμβάσεις λογίζονται αυτές με αντικείμενο παρόμοιο με τα περιγραφόμενα στην παρούσα, ήτοι υπηρεσίες εξασφάλισης διαμονής, μέσω κράτησης δωματίων σε  ξενοδοχεία.  Τονίζεται ότι από τον παραπάνω πίνακα θα πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει   ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον δύο (2) παρόμοιες συμβάσεις,  συνολικού προϋπολογισμού η κάθε μια εξ αυτών τουλάχιστον σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις οποίες θα προσκομίζονται υποχρεωτικά στον φάκελο και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

 

 1. Υλικά τεκμηρίωσης όπως φυλλάδια από τα οποία να προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης από τα προτεινόμενα από τους οικονομικούς φορείς ξενοδοχεία

 

 1. Βεβαίωση από κάθε προτεινόμενο από τους υποψηφίους ξενοδοχείο περί κράτησης των αντίστοιχων δωματίων κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των μετεχόντων στις συνόδους και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διοργανώσει η Δ.Ο.Α., σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του Παραρτήματος 1. Η παραπάνω βεβαίωση του κάθε ξενοδοχείου πρέπει να είναι σαφής, ρητή και ανεπιφύλακτη ως προς την διαθεσιμότητα των ζητούμενων δωματίων (κατά τύπο-μονόκλινο ή δίκλινο-και αριθμό) και ως προς τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (IN και OUT)

 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων για την πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οφείλει να προσκομίσει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τα κατά περίπτωση  έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τους τρίτους  στους  οποίους στηρίζεται.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

 

17.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, τα οικονομικά μόνο στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τον Πίνακα 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  του Παραρτήματος  2

Η   προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να  υπογράφεται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του παραρτήματος 2, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά, την προσφερόμενη τιμή μονόκλινου/ δίκλινου δωματίου με πρωινό ανά διανυκτέρευση, την προσφερόμενη τιμή ανά γεύμα, την προσφερόμενη τιμή για την συνολική δαπάνη ανά ημέρα, την συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε σύνοδο, σεμινάριο κλπ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους τιμών και συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής).

Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, τονίζονται επιπλέον τα εξής:

1.ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ : Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται σε τιμή του μονόκλινου δωματίου και του δίκλινου δωματίου ανά διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και στις δύο περιπτώσεις.

2.ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Απαιτείται να  δοθεί επίσης προσφερόμενη  τιμή για κυρίως γεύμα των μετεχόντων στις συνόδους-σεμινάρια  εντός του προτεινόμενου ξενοδοχείου. Η τιμή του γεύματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο και τον αριθμό των διαμονών. Για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του συνόλου θα υπολογιστούν για τη συνολική δαπάνη ανά ημέρα και ανά σύνοδο καθώς και για την συνολική προσφερόμενη τιμή,  δύο (2)  γεύματα ανά άτομο ανά διαμονή (μεσημεριανό-βραδυνό).

3.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν και προτεινόμενη τιμή ανά άτομο για παροχή ενός επίσημου δείπνου στις 12 Ιουνίου 2022 / «62η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ», ανεξαρτήτως του προτεινόμενου ή των προτεινόμενων ξενοδοχείων διαμονής, το οποίο θα πρέπει να παρασχεθεί σε ξενοδοχείο 4 * ή  5 * ίδιο ή διαφορετικό με το προτεινόμενο ή τα προτεινόμενα ξενοδοχεία διαμονής.  Στην   προτεινόμενη  τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η ενοικίαση της αίθουσας του ξενοδοχείου, η προσφορά  μενού καθιστού μπουφέ και η προσφορά  απεριόριστου αριθμού ποτών και αναψυκτικών.  

 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική  τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου φόρου διαμονής. Επισημαίνεται ότι ο αναλογούν φόρος διαμονής δεν έχει υπολογιστεί στην αξία της σύμβασης και θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στις τιμές της οικονομικής προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταβολή της.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι οριστικές, σταθερές σε όλη τη διάρκεια της οικείας σύμβασης, και δε γίνεται αναπροσαρμογή τους λόγω οποιασδήποτε αιτίας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

α) Τίθεται όρος αναπροσαρμογής τιμών,  β)δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, γ)δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης  δ)εμφανίζουν οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

 

18. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H ΔΟΑ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία  αποκλίνει από τους απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφροράς ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ή με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,

ια) εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

 

19. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19.1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

19.2.Η Επιτροπή θα προβεί στην διαιδκασία  αποσφράγισης των προσφορών την 6η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00

19.3. Η ΔΟΑ δύναται κατά την κρίση της να ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός τιθέμενης προθεσμίας από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

 19.4.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

 

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγράφων συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς, επικυρώνονται με σχετική απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης του αρμοδίου οργάνου της  ΔΟΑ. Η ΔΟΑ, κοινοποιεί την παραπάνω απόφαση, σε όλους τους οικονομικούς φορείς και καλεί τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη για την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα  (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

Εάν ο υποψήφιος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν υπογράψει την οικεία σύμβαση ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει  δεν είναι ορθά και νόμιμα, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα το οποίο απορρέει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΔΟΑ λόγω ποινικής ρήτρας και η ΔΟΑ. είναι ελεύθερη να επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της, την επόμενη κατά σειρά κατάταξης προσφορά ή να προβεί σε απευθείας ανάθεση ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό.

Επίσης, ο υποψήφιος ευθύνεται για κάθε ζημία της ΔΟΑ από την υπαναχώρησή του και ιδίως για κάθε ζημία, που είτε προέρχεται από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της προσφοράς του επόμενου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου, είτε τυχόν προκύπτει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από την ανάθεση του έργου  χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού.

 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά πράξης ή παράλειψης της ΔΟΑ., επιτρέπεται ένσταση, η προθεσμία άσκησής της οποίας είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης.

Επί των ενστάσεων των Υποψηφίων η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, εισηγείται προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Δ.Ο.Α. την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης. Το αποτέλεσμα κοινοποιείται από την Δ.Ο.Α.

 

22.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

22.1. Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται, με την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ο.Α., η οποία ελέγχει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας σύμβασης

22.2. Η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΟΑ, βάσει των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί, τις οποίες θα βεβαιώνει η αρμόδια επιτροπή και μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία είναι:

 1. I. Πρωτόκολλο Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΔΟΑ
 2. II. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
 3. II. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

IΙΙ. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ΙV.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

22.3. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις τυχόν νόμιμες κρατήσεις

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει το περιεχόμενό της να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην στο άρθρο 7 της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, της αξίας της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 

 1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της οικείας σύμβασης ή σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των Υπηρεσιών επιφυλασσομένων των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και των λοιπών όρων της σύμβασης δικαιωμάτων της, η Δ.Ο.Α. έχει το δικαίωμα, αφού θέσει σε αυτόν εγγράφως εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία μέχρι πέντε (5) ημερών για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, σωρευτικά να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Ανάδοχο έκπτωτο, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζημία της (θετική ή αποθετική), προερχόμενη από την αθέτηση των όρων της οικείας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται καμία αποζημίωση της ΔΟΑ προς τον Ανάδοχο για διαφυγόν κέρδος ή για απόσβεση γενικών δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε για την οργάνωση της εργασίας του ή αποζημίωση άλλου είδους. Μετά την έκπτωση του Αναδόχου η ΔΟΑ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την παροχή των Υπηρεσιών σε άλλον Ανάδοχο.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Αναδόχου έκπτωτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η ΔΟΑ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της οικείας σύμβασης ή τη μη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση των Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και πάντως σε περίπτωση περιέλευσης του Αναδόχου σε κατάσταση παύσης πληρωμών, η ΔΟΑ δύναται να καταγγείλει την οικεία σύμβαση αμέσως και αζημίως.

 

 1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα επιλύεται καταρχήν από το αρμόδιο όργανο της ΔΟΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η διαφωνία υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά και μόνο αρμόδια προς τούτο. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας.

Η ΔΟΑ  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο, να μην κατακυρώσει αυτόν σε κανέναν από τους υποψηφίους και, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, να αποφασίσει την επανάληψη αυτού ή την οριστική ματαίωσή του. Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι δεν έχουν καμία αξίωση κατά της ΔΟΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ.Ο.Α. στο πλαίσιο διοργάνωσης των ετησίων διεθνών συνόδων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων  της έτους 2022,  προκηρύσσει τον παρόντα ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής,  προκειμένου να εξασφαλιστεί  μέσω κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία, η διαμονή των καθηγητών, φοιτητών και λοιπών προσκεκλημένων  που θα λάβουν μέρους  στις παραπάνω συνόδους και λοιπά προγράμματά της.

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

2.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

2.1.1.Η κράτηση κατά τις οριζόμενες ημερομηνίες των απαραίτητων δωματίων θα πρέπει να αφορά  σε ξενοδοχεία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (όπως καθορίζεται στην στήλη χαρακτηρισμού των  ξενοδοχείων του Πίνακα 1 «Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών» του παρόντος  Παραρτήματος  και του Πίνακα 2 «Πίνακας Οικονομικής προσφοράς» του Παραρτήματος 2).

 

2.1.2. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ξενοδοχείο ανώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη, ήτοι η υποβολή προσφοράς για ξενοδοχείο 5* αντί για 4* (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η οικεία προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη), σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας, ήτοι για κατηγορία κάτω των 4*

 

2.1.3.Η κατηγορία των προτεινόμενων ξενοδοχείων 4* ή 5* θα πρέπει να σύμφωνη με το σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων και η απαιτούμενη ανά σύνοδο-σεμινάριο κλπ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα 1 «Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών» του παρόντος παραρτήματος  και στον πίνακα 2 «Πίνακας οικονομικής προσφροάς» του παραρτήματος 2

 

2.2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΠ

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν την διαμονή όλων των μετεχόντων  σε ένα και μοναδικό ξενοδοχείο για κάθε μια από τις Συνόδους – Σεμινάρια κλπ αλλά επιτρέπεται οι προσφορές να αναφέρονται σε διαφορετικά ξενοδοχεία όταν πρόκειται για διαφορετικές Συνόδους – Σεμινάρια κλπ.

Ωστόσο, μόνο για την «15η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» και για την «62η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ» οι προσφορές μπορούν να αναφέρονται και σε περισσότερα του ενός ξενοδοχείου για κάθε μία από τις Συνόδους, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τον αριθμό των 2  προτεινόμενων ξενοδοχείων της απαιτούμενης κατηγορίας (τουλάχιστον 4*) συνολικά για κάθε μία από τις ανωτέρω Συνόδους (Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι σε περίπτωση που προταθούν δύο ξενοδοχεία συνδυαστικά  5* και  4* , θα πρέπει όλοι οι διαμένοντες να βρίσκονται σε ίδιας κατηγορίας ξενοδοχεία  5* ή  4* ανά υποπερίοδο διαμονής ανά Σύνοδο. Οι υποπερίοδοι ορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του παραρτήματος 1, ως εξής: α. Από 10 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου α΄ υποπερίοδος και από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου β΄ υποπερίοδος για την «62η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ»  β. Από 16 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου α’ υποπερίοδος και από 21 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου β΄ υποπερίοδος για την  «15η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»). Στην περίπτωση δε,  που θα προτείνονται περισσότερα τους ενός ξενοδοχεία (και έως δύο σύμφωνα με τα παραπάνω) για κάθε μία από τις ως άνω Συνόδους και η διαμονή αφορά περισσότερες της μιας διανυκτερεύσεις, δεν θα επιτρέπεται η προσφορά να περιέχει ή να περιγράφει αλλαγή ή μεταφορά των διαμενόντων στο  ξενοδοχείο της πρώτης διανυκτέρευσης σε άλλο ξενοδοχείο, ήτοι οι εκάστοτε προτεινόμενες διανυκτερεύσεις και ο προτεινόμενος αριθμός τους ανά ξενοδοχείο (κατά τον προτεινόμενο επιμερισμό των ατόμων μεταξύ των προτεινόμενων ξενοδοχείων) θα αφορούν τo προτεινόμενο αριθμό διαμενόντων ή δωματίων για όλο το χρόνο διαμονής τους (check in – check out) στο ξενοδοχείο αυτό. Προσφορά που θα προτείνει την μετακίνηση αριθμού διαμενόντων από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο κατά το χρόνο της οικείας διαμονής τους, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.3. ΤΟΠΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τα ξενοδοχεία που θα φιλοξενούν τους συμμετέχοντες  θα πρέπει να  ευρίσκονται αποκλειστικά  εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αθηναίων, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Καισαριανής προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη πρόσβαση και επισκεψιμότητα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ευρίσκονται οι κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι και τα οικεία σημαντικότερα μουσεία.

 

2.4. ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ/ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑ:

Τα ως άνω ξενοδοχεία στα οποία θα διαμένουν οι συμμετέχοντες των διεθνών συνόδων-σεμιναρίων κλπ θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν δυνατότητα παροχής πρωινού γεύματος και κυρίως γευμάτων

 

2.5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

Το προτεινόμενο ξενοδοχείο 4 * ή  5 * όπου θα παρασχεθεί  ένα επίσημο  δείπνο στις 12 Ιουνίου 2022 / «62η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ», δύναται να είναι ίδιο ή διαφορετικό με το προτεινόμενο ή τα προτεινόμενα ξενοδοχεία διαμονής

 Στον πίνακα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» που ακολουθεί περιγράφονται οι κατηγορίες των ξενοδοχείων, οι σύνοδοι,σεμινάρια κλπ, οι ημερομηνίες διαμονής, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων,  ο αριθμός των ατόμων και ο τύπος των δωματίων (μονόκλινα/δίκλινα)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟΙ Δ.Ο.Α. από έως ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ΑΤΟΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
1 ΑΘΗΝΑ 4* 62η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 3 10 5 δίκλινα
2 ΑΘΗΝΑ 4* 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2 170 10 μον./80 δίκλ.
3 ΑΘΗΝΑ 4*/5* 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ                                              (ενοικίαση αίθουσας σε ξενοδοχείο 4*/5*, καθιστό buffet, ποτά) 190 ΤΙΜΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ανά άτομο
4 ΑΘΗΝΑ 4* 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 23 ΙΟΥNΙΟΥ 1 170 10 μον./80 δίκλ.
5 ΑΘΗΝΑ 4* 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 24 ΙΟΥNΙΟΥ 2 10 5 δίκλινα
6 ΑΘΗΝΑ 4* ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HARVARD

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 6 4 μον./1 δίκλ.
7 ΑΘΗΝΑ 4* 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 6 4 μον./1 δίκλ.
8 ΑΘΗΝΑ 4* 15η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 110 10 μον./50 δίκλ.
9 ΑΘΗΝΑ 4* 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1 110 10 μον./50 δίκλ.
10 ΑΘΗΝΑ 4* 29ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 24 4 μον./10 δίκλ.
11 ΑΘΗΝΑ 4* 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 24 4 μον./10 δίκλ.
12 ΑΘΗΝΑ 4* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 30 15 δίκλινα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους ανά σύνοδο/σεμινάριο κλπ και για τις ημερομηνίες που ορίζονται , αναφέροντας την επωνυμία του προτεινόμενου ξενοδοχείου (τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων), την προσφερόμενη τιμή μονόκλινου/ δίκλινου δωματίου με πρωινό ανά διανυκτέρευση, την προσφερόμενη τιμή ανά γεύμα, την προσφερόμενη τιμή για την συνολική δαπάνη ανά ημέρα, την συνολική προσφερόμενη τιμή για κάθε σύνοδο, σεμινάριο κλπ, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους τιμών (μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου διαμονής).

Οι προτεινόμενες τιμές θα είναι  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένου φόρου διαμονής . Για την σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.

Ακολουθεί Πίνακας 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος αποτελεί το υπόδειγμα σύνταξης της οικονομικής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2