Ανοιχτός Διαγωνισμός Ξενοδοχείων

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ ΤΗΣ ΔΟΑ, ΕΤΟΥΣ 2020

 

Διαβάστε το κείμενο.