Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΑ

Τα όργανα διοίκησης της ΔΟΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο («Εφορεία») με τετραετή θητεία που αποτελείται από έντεκα μέλη καθώς και η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε μέλη. Η Εφορεία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: τρία μέλη από τη ΔΟΕ, πέντε μέλη της ΕΟΕ, εκ των οποίων ένα μέλος είναι ο Πρόεδρος και ένα μέλος είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, το μέλος της ΔΟΕ για την Ελλάδα, ο Δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας και μια διακεκριμένη προσωπικότητα στο χώρο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα.

Η Εφορεία της ΔΟΑ για τη θητεία 2021-2024 απαρτίζεται από:

1. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος ΔΟΑ

2. Ser Miang Ng, Αντιπρόεδρος ΔΟΕ, Μέλος

3. Mikaela Cojuangco Jaworski, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΔΟΕ, Μέλος

4. Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος ΕΟΕ και Μέλος ΔΟΕ για την Ελλάδα, ex officio Μέλος

5. Pere Miró, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΔΟΕ, Μέλος

6. Εμμανουήλ Κολυμπάδης, Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ, ex officio Μέλος

7. Σπυρίδων Ζαννιάς, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος

8. Αλεξάνδρα Πάλλη, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος

9. Κωνσταντίνος Φίλης, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος

10. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ex officio Μέλος

11. Γεώργιος Καραμπέτσος, μέλος της ΕΟΕ, Μέλος

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΑ για τη θητεία 2021-2024 απαρτίζεται από:

1. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος ΔΟΑ

2. Ser Miang Ng, αντιπρόεδρος ΔΟΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Pere Miró, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΔΟΕ

3. Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος ΕΟΕ και Μέλος ΔΟΕ με αναπληρωματικό μέλος την Αλεξάνδρα Πάλλη, Μέλος ΕΟΕ

4. Εμμανουήλ Κολυμπάδης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ

5. Κωνσταντίνος Φίλης, Μέλος ΕΟΕ