Επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων προσφοράς για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία

Ανακοινώνεται η επιπλέον παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών α. προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού και β. συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας, εντός των χώρων φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία, έως την 1η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, οπότε και θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσκομισθέντων φακέλων. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της δημοσιευθείσας προκήρυξης