Ξενοδοχεία

1Λάβαμε γνώση της αλλαγής ημ/νίας για την υποβολή της προσφοράς για τον διαγωνισμό 1/2018. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 12/01/18, καθώς το εν λόγω στοιχείο πρέπει να μπει στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα υποβάλλουμε;
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12/02/2018.

Εστιατόριο

1Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε το εξής: Τα αποδεικτικά μέσα της 2.2.7.2. (σελ. 14-16) οφείλουμε να τα καταθέσουμε ηλεκτρονικά ως δικαιολογητικά με την υποβολή της προσφοράς μας ή αρκεί το ΤΕΥΔ;
Κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα όσα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.3 και 2.4.4 (σελ. 18-19) της παρούσας διακήρυξης, μεταξύ των οποίων και το ΤΕΥΔ. Τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της διακήρυξης (σελ. 14- 16) κατατίθενται κατά το μεταγενέστερο στάδιο της κατακύρωσης.