Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων προσφοράς για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00,
για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

  1. προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τεχνικού εξοπλισμού και οικοδομικών στοιχείων  και παρακολούθησης λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού και
  2. συντήρησης των χώρων πρασίνου κυρίως στο πλαίσιο και για τις ανάγκες πυροπροστασίας,  εντός των χώρων φιλοξενίας στην Αρχαία Ολυμπία

Οπότε και θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσκομισθέντων φακέλων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της δημοσιευθείσας προκήρυξης.

 

Βλ. σχετική ανακοίνωση:
Ανοικτός διαγωνισμός συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων