ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MSc) «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος

  • Η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ολυμπιακές Σπουδές.
  • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε θέματα Ολυμπιακής φιλοσοφίας και παιδείας, οργάνωσης και διαχείρισης Ολυμπιακών Αγώνων, μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και γενικότερα Ολυμπιακών και αθλητικών σπουδών.
  • Η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα ολυμπιακών σπουδών, καθώς και άρτιας κατάρτισης για την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία τους
  • Η δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα οργανώνει και θα διευθύνει ολυμπιακούς και αθλητικούς θεσμούς
  • Η πρωτοπορία στην τεχνογνωσία για την εκπόνηση προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας σε διεθνές επίπεδο και η αναζήτηση και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών στόχων για τη δημιουργία ενός επιστημονικού υποβάθρου για την ανάπτυξη και οργάνωση του αθλητισμού.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής κατά προτίμηση όσοι είναι στελέχη Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Τμημάτων Φυσικής Αγωγής, ΜΜΕ, Οικονομικών Σχολών καθώς και άλλων Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο μέγιστος αριθμός πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί κάθε έτος είναι σαράντα (40).

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος κρίνεται από την επιτυχία στις εξετάσεις και τις εργασίες κάθε μαθήματος καθώς και από τη Διπλωματική Εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία και φιλοσοφία του αθλητισμού στην αρχαιότητα: η γέννηση του αθλητισμού και η εξέλιξή του

Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες (Aναβίωση, ιστορική εξέλιξη θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων - Κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές πτυχές των Ολυμπιακών Αγώνων - Ολυμπιακοί Θεσμοί - Ολυμπιακό Δίκαιο).

Ολυμπιακή Παιδαγωγική Ι: Εκπόνηση και εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας.

Αθλητισμός και Ηθική – Ολυμπιακή Φιλοσοφία.

Μέθοδοι έρευνας στις Κοινωνικές και Ολυμπιακές Σπουδές

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ολυμπιακή Παιδαγωγική ΙΙ: Εκπόνηση και εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας.

Ολυμπιακοί αγώνες και μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις: Οργάνωση και Διαχείριση .

Αθλητικό μάρκετινγκ και ολυμπιακή χορηγία

Κατ’ επιλογή (2 από τα παρακάτω)

Ολυμπιακό Κίνημα και Διεθνείς Σχέσεις

Αθλητισμός κορυφαίων επιδόσεων: Αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων και διπλή καριέρα

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων

Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών

Ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Ολυμπιακών μουσείων και βιβλιοθηκών.

Γ’ Εξάμηνο

Εκπόνηση και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Μάστερ.

Όλα τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά.