1. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου  που πραγματοποιήθηκε στις 09/12/2021, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διευθυντή.

2. Για την κάλυψη της προαναφερόμενης θέσης ο ενδιαφερόμενος/-νη πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: α. Άριστη γνώση των δύο επισήμων γλωσσών της Δ.Ο.Α. (Ελληνικά, Αγγλικά), άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί, β. Εμπειρία στη διοίκηση ολυμπιακών ή αθλητικών οργανισμών, γ. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί δ. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στη διοίκηση ή διαχείριση ξενοδοχειακών υπηρεσιών, οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων ή συναφών υπηρεσιών. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο με τα προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Εάν έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά. Σε περίπτωση τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θα πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση της ισοτιμίας με τον αντίστοιχο τίτλο στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ. Εντός του φακέλου του κάθε ενδιαφερομένου θα πρέπει να προσκομισθούν επίσης: α) Αίτηση – επιστολή του ενδιαφερομένου για την πρόσληψή του, β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά έγγραφα που το τεκμηριώνουν, γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναγνωρίζουν ως νόμιμη την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος και το δικαίωμα της Δ.Ο.Α. να προβεί στις προσλήψεις προσωπικού κατά την ανέλεγκτη κρίση της και ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους να προσβάλλουν τη διαδικασία ή την τελική απόφαση της Δ.Ο.Α.. 

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το περιεχόμενο των φακέλων που θα υποβληθούν ή για την διαδικασία μπορούν να αποστέλλονται στο email «ioa@ioa.org.gr» μέχρι την Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022.  H Δ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει ατομικά ή και ομαδικά για ερωτήσεις που μπορεί να συμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει. Ο φάκελος πρέπει να αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προς πρόσληψη και την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Α.». Ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με κούριερ ή να παραδοθεί ιδιοχείρως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:30μμ στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233 (3ος όροφος). 

4. Η διαδικασία της επιλογής θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α.. Η Επιτροπή, σε πρώτη φάση, θα προβεί σε έλεγχο των απαιτούμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η Επιτροπή, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει τη συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων. 

Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων και βιογραφικών των φακέλων των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν πλήρη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή θα καλέσει για προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους, που θα κριθούν επικρατέστεροι. 

Τέλος, η Επιτροπή θα υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρότασή της για την πρόσληψη του διευθυντή, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη εγγράφως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εγκρίνει την πρόσληψη ή να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή αιτιολόγηση της πρότασης ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την πρόταση, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του. 

Οι αποφάσεις της Δ.Ο.Α. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αλλά και η τελική απόφαση της πρόσληψης λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση της και είναι απρόσβλητες με εξαίρεση την περίπτωση αδικοπραξίας τελούμενης από δόλο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το επιλεγέν πρόσωπο θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και με τους   ειδικότερους  όρους ιδιωτικού δικαίου που θα συμφωνηθούν σε αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ