Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο

Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Εστιατόριο.pdf

ΤΕΥΔ.doc

Οικονομική Προσφορά.doc