Συνοπτικός Διαγωνισμός – Μεταφράσεις, Επαναπροκήρυξη